پایه های دبیرستان
ثبت نام شروع شد!

ثبت نام شروع شد!

ثبت نام شروع شد !

ثبت نام دبیرستان علامه حلی هشت در سه پایه دهم (ورودی های جدید) – یازهم و دوازدهم آغاز شد.

ورودی های جدید

ثبت نام ورودی های جدید

پایه یازدهم

ثبت نام پایه یازدهم

پایه دوازدهم

ثبت نام پایه دوازدهم