کی گفته کار نیست؟

کی گفته کار نیست؟

کار کجاست ؟؟

حالا این قراره کی و کجا اتفاق بیوفته ؟؟

قرارمون حلی ۸ از اول سال جدید یعنی ۱۴۰۰-۱۴۰۱