پایه های دبیرستان

استودیو حلی ۸

پاییز ۱۳۹۹

استودیو حلی ۸ از ابتدا تا افتتاح...

با شروع دوره کرونا برای رفع نیاز آموزش صحیح بر آن شدیم که استودیو آموزشی خود را افتتاح کرده و خود را  تنها مدرسه دارای استودیو آموزشی با بروزترین تجهیزات ممکن کرده باشیم.

نویسنده :

نویسنده :

سید محمد امین ارشاد