عید سعید فطر مبارک باد

عید سعید فطر مبارک باد!

رسیده عیدصیام ونیامدی آقا

جهان نموده قیام ونیامدی آقا

دمی بیاونظرکن ،که دشمنت امروز

شکسته تیغ ونیام ونیامدی آقا

چگونه ازتوبگویم که این -نفس-گویی

شررگرفت خیام ونیامدی آقا

عید سعید فطر بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد!

نظرات بسته شده است.