گروه دروس عمومی

سيد محمد هادي اعلائي

سيد محمد هادي اعلائي تاریخ تولد: 1358/05/12  آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی رشته تحصیلی: كارشناسي ادبيات عرب دانشگاه تربيت معلم تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر زبان عربی…

بهروز ثروتی

بهروز ثروتی تاریخ تولد: 15/04/1357 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر فارسی افتخارات فردی:  تدریس…

سیامک سیمانی

سیامک سیمانی تاریخ تولد: 1350/08/15 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد دانشکده الهیات دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر درس عربی افتخارات فردی:…

ابراهیم دادرس

ابراهیم دادرس تاریخ تولد: 09/08/1364 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه گرمسار عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر زبان افتخارات فردی:…

مجید قدیمی

مجید قدیمی تاریخ تولد: 10/04/1356 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق، دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در…

سید علی عاملیان

سید علی عاملیان تاریخ تولد: 21/07/1370 آخرین مقطع تحصیلی: دکتری رشته تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه تهران) عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸ : دبیر ادبیات  افتخارات…