گروه زیست شناسی

نعمت الله راعی نیاکی

نعمت اله راعی نیاکی تاریخ تولد: 1362/01/01  آخرین مقطع تحصیلی: دکتری رشته تحصیلی: دکتری اکولوژی و سیستماتیک گیاهی دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر زیست شناسی…

سجاد امراللهی نیا

سجاد امراللهی نیا تاریخ تولد: 1376/12/13 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی آزاد عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر زیست شناسی…

دکتر محمد مهدی روزبهانی

محمدمهدی روزبهانی تاریخ تولد:  ۱۳۶۴/۰۲/۳۱ آخرین مقطع تحصیلی: دکتری رشته تحصیلی: دکتری پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر زیست شناسی پایه دوازدهم …

حمید حاجیان

حمیدحاجیان تاریخ تولد: 1358/01/01 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد زیست شناسی (بیو فیزیک)، دانشگاه تربیت مدرس عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸ : دبیر زیست…