دبیران پایه دوازدهم دبیرستان علامه حلی ۸

سيد محمد هادي اعلائي

سيد محمد هادي اعلائي تاریخ تولد: 1358/05/12  آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی رشته تحصیلی: كارشناسي ادبيات عرب دانشگاه تربيت معلم تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر زبان عربی…

بهروز ثروتی

بهروز ثروتی تاریخ تولد: 15/04/1357 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر فارسی افتخارات فردی:  تدریس…

سیامک سیمانی

سیامک سیمانی تاریخ تولد: 1350/08/15 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد دانشکده الهیات دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر درس عربی افتخارات فردی:…

ابراهیم دادرس

ابراهیم دادرس تاریخ تولد: 09/08/1364 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه گرمسار عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر زبان افتخارات فردی:…

حمید حاجیان

حمیدحاجیان تاریخ تولد: 1358/01/01 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد زیست شناسی (بیو فیزیک)، دانشگاه تربیت مدرس عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸ : دبیر زیست…

آرش بابایی

آرش بابایی تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۲/۳۱ آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشدشیمی آلی دانشگاه امام خمینی (ره) عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸ : دبیر شیمی پایه…

عباس سرمایه .

عباس سرمایه تاریخ تولد : 12/12/1368 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مدیریت MBA تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی…

سجاد داوود آبادی

سجاد داوودآبادی تاریخ تولد: ۱۳۶8/۰7/۳۱ آخرین مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد رشته تحصیلی:  کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: مشاوره پایه یازدهم – دبیر ریاضی1،…

ابوالفضل علیدوست

ابوالفضل علیدوست تاریخ تولد: 1359/06/25  آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی:‌ کارشناسی  عمران از دانشگاه علم و صنعت کارشناسی ارشد عمران دانشگاه تهران  (محیط زیست) عنوان شغلی کنونی در…

حسین میرزایی

حسین میرزایی تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۲/۳۱ آخرین مقطع تحصیلی: دکتری رشته تحصیلی:‌دکتری برق‌دانشگاه تهران   عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸ : دبیر فیزیک پایه دوازدهم و دبیر پژوهش اقتصاد…