دبیران پایه یازدهم دبیرستان علامه حلی 8

یاران رزمی

یاران رزمی تاریخ تولد: 1353/08/27  آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشدریاضی محض دانشگاه شهید بهشتی عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر هندسه 2 افتخارات فردی:…

سجاد امراللهی نیا

سجاد امراللهی نیا تاریخ تولد: 1376/12/13 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی آزاد عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر زیست شناسی…

سیامک سیمانی

سیامک سیمانی تاریخ تولد: 1350/08/15 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد دانشکده الهیات دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر درس عربی افتخارات فردی:…

احمد عباسی

احمد عباسی تاریخ تولد: 29/10/1360 آخرین مقطع تحصیلی: فوق لیسانس رشته تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸ : دبیر شیمی افتخارات…

ابراهیم دادرس

ابراهیم دادرس تاریخ تولد: 09/08/1364 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه گرمسار عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر زبان افتخارات فردی:…

مجید قدیمی

مجید قدیمی تاریخ تولد: 10/04/1356 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق، دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در…

بهزاد کاویانی

بهزاد کاویانی تاریخ تولد: 1363/08/08 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیک گرایش حالت جامد، دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر…

سجاد داوود آبادی

سجاد داوودآبادی تاریخ تولد: ۱۳۶8/۰7/۳۱ آخرین مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد رشته تحصیلی:  کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: مشاوره پایه یازدهم – دبیر ریاضی1،…

سروش شریفی

دکتر سروش شریفی تاریخ تولد: 1364/01/27 آخرین مقطع تحصیلی: دکتری رشته تحصیلی: کارشناسی‌-کارشناسی ارشد و دکترای برق (مخابرات سیستم راداری) دانشگاه شریف عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸:  دبیر…