گروه ریاضی

یاران رزمی

یاران رزمی تاریخ تولد: 1353/08/27  آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشدریاضی محض دانشگاه شهید بهشتی عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر هندسه 2 افتخارات فردی:…

امیررضا یارمحمدی

امیررضا یارمحمدی تاریخ تولد: 1377/01/10 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی رشته تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی محض دانشگاه شریف عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸:  دبیرهندسه1 افتخارات فردی: رتبه زیر…

حامد ضیاءفر

حامد ضیاءفر تاریخ تولد: 1359/03/06 آخرین مقطع تحصیلی: دکتری رشته تحصیلی: کارشناسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت کارشناسی ارشد و دکتری الهیات دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی…

سجاد داوود آبادی

سجاد داوودآبادی تاریخ تولد: ۱۳۶8/۰7/۳۱ آخرین مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد رشته تحصیلی:  کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: مشاوره پایه یازدهم – دبیر ریاضی1،…

سروش شریفی

دکتر سروش شریفی تاریخ تولد: 1364/01/27 آخرین مقطع تحصیلی: دکتری رشته تحصیلی: کارشناسی‌-کارشناسی ارشد و دکترای برق (مخابرات سیستم راداری) دانشگاه شریف عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸:  دبیر…

سید محمد صالح ارشاد

سیدمحمدصالح ارشاد تاریخ تولد: ۱۳۶۵/۰۲/۳۱ آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علم مواد دانشگاه شریف عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: مدیر و مشاور پایه دوازدهم/دبیر…

دکتر علی اصغر شریفی

دکتر علی اصغر شریفی تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۲/16 آخرین مقطع تحصیلی: دکتری رشته تحصیلی: کارشناسی‌-کارشناسی ارشد و دکترای برق دانشگاه شریف عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: مشاور پایه دوازدهم/دبیرهندسه۳…