گروه فیزیک

ایمان مجتهد

ایمان مجتهد تاریخ تولد: 1377/02/27 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی رشته تحصیلی: کارشناسی کامپیوتر دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸ : مشاور پایه دهم / دبیر فیزیک 1…

بهزاد کاویانی

بهزاد کاویانی تاریخ تولد: 1363/08/08 آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیک گرایش حالت جامد، دانشگاه تهران عنوان شغلی کنونی در علامه حلی ۸: دبیر…

ابوالفضل علیدوست

ابوالفضل علیدوست تاریخ تولد: 1359/06/25  آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی:‌ کارشناسی  عمران از دانشگاه علم و صنعت کارشناسی ارشد عمران دانشگاه تهران  (محیط زیست) عنوان شغلی کنونی در…