اقتصاد

اقتصاد

پژوهش اقتصاد :

ارائه دهنده :

حسین میرزایی

 

اهداف پژوهش:

بررسی کامل موارد اقتصاد با دیدگاهی نوین و چالشی

روزهای سه شنبه

ساعت ۱۴:۳۰ – ۱۵:۳۰

به صورت مجازی