در راستای تغییرات گسترده جهت بهبود در کیفیت آموزشی سایت رسمی دبیرستان اینک در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به آدرس allme-helli8.com تغییر نموده است