حضور در اردودرسی پایه دوازدهم

حضور در اردودرسی پایه دوازدهم

شماره کلاس(اجباری)
روز حضور هفته اول(اجباری)
روز حضور هفته دوم(اجباری)
روز حضور هفته سوم(اجباری)
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .