فرم پیش ثبت نام دبیرستان علامه حلی ۸ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

جهت انجام پیش ثبت نام به موارد زیر نیاز دارید :

۱.عکس دانش آموز با پشت زمینه روشن و بدون طرح.

۲.عکس از صفحه اول شناسنامه .