نتایج قبولی مرحله اول

المپیاد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

قبولی های المپیاد بر اساس نوع رشته :

رشته ریاضی :

۱.سید احمد موسوی اول

۲.مهدی میرزامحمدی

۳.بهراد همتی آقاباقری

۴.سید محمد مهدی حسینی

۵.کامیار ندرخانی

۶.مهیار میردار سلطانی

۷.سید علی بلندنظر

۸.علیرضا گودرزی

۹.پویا شفاهی

۱۰.مهراد رحیمی

رشته کامپیوتر:

۱۱.سروش محمددیمی

۱۲.فرنام سومیلی

۱۳.بهراد همتی

۱۴.ارشك عطار

۱۵.سید احمد موسوی اول

۱۶.کامیار ندرخانی 

۱۷.مهیار میردار

۱۸.علیرضا گودرزی

۱۹.عرفان کثیری راد

۲۰.مازیار اشتری

۲۱.مهدی کلانتری

۲۲.مهدی وطن زاده

۲۳.پارسا قاسمی

۲۴.علیرضا آذرفرد

۲۵.حسین خوانساری

۲۶.مهدی طاهری

رشته فیزیک:

۲۷.امین سلطان محمدی

۲۸.یونس نصیری

۲۹.سیدعلی فریدمحسنی

۳۰.امیررضا قاسمی

۳۱.محمد باقر عجول

۳۲.محمدمهدی توکلی

۳۳.علیرضا گودرزی

۳۴.ايليا غفاری

۳۵.سهیل تقی زاده

۳۶.علیرضا سپهوند

۳۷.آریا عبداللهی

۳۸.محمدامین ایلخانی

۳۹.صدرا حسینی

۴۰.حسین پایدار

رشته نجوم و اخترشناسی :

۴۱.آرمین طالب منوچهری

۴۲.ایلیا غفاری

رشته زیست :

۴۳.سید علی علومی

۴۴.سیدمحمد پارسا زینتی

۴۵.علی علیدوست

۴۶.شهریار لک

رشته شیمی:

۴۷.محمدسهیل اسلامی

۴۸.شایان پورفخر

۴۹.سید علی علومی

۵۰.محمد رضا قربانی

۵۱محمدرضا بیگزاده

۵۲.علیرضا سپهوند

۵۳.پویان رضا

۵۴.سهراب عصاره

۵۵.مهراد کلاهی

۵۶.حسین روشنایی

رشته تفکر و کارآفرینی:​​

۵۷.کامیار ندرخانی

۵۸.محمد فاضل رفاهی

۵۹.مهراد رحیمی

۶۰.محمد شاه رضا

سلول های بنیادی:

۶۱.سامان رفیعی

۶۲.علی علیدوست

۶۳.شهریارلک

۶۴.دانیال کریمی

رشته ادبی:

۶۵.محمد مهدی توکلی

0
نفر قبولی المپیاد