استودیو حلی ۸ ساخته شد !

استودیو حلی ۸ پاییز ۱۳۹۹ استودیو علامه حلی ۸ با شروع دوره کرونا برای رفع نیاز آموزش صحیح بر آن شدیم که استودیو آموزشی خود را افتتاح کرده و خود…