مصاحبه با محمد حدادی

مصاحبه با: محمد حدادی رتبه برتر کنکور سراسری – قبولی در رشته پزشکی دانشگاه تهران – موفق در رشته پزشکی دانشگاه تهران