کارسوق جراحی پایه یازدهم

بروزشده در ۲۴ آبان کارگاه آموزشی و عملی جراحی : برگزاری کارگاه آموزشی و عملی جراحی با موضوعات بیهوشی ، کالبدگشایی و جراحی برای دانش آموزان دبیرستان علامه حلی ۸…