قبولی های المپیاد علامه حلی ۸

شایان عزیزی
مدال طلای جهانی نجوم ۱۳۹۶
شایان عزیزی
مدال طلای اختر فیزیک ۱۳۹۵
خشایار قوامی
مدال نقره زیست شناسی۱۳۹۵
مهدی عبادی
مدال نقره شیمی ۱۳۹۴
شایان عزیزی
مدال نقره اختر فیزیک ۱۳۹۴
قبل
بعدی