پایه های دبیرستان

قبولی های کنکور دبیرستان علامه حلی ۸

بیش از
قبولی در دانشگاه های دولتی برتر 63%
بیش از
قبولی در دانشگاه های دولتی برتر 53%
بیش از
قبولی در دانشگاه های دولتی برتر 67%
بیش از
قبولی در دانشگاه های دولتی برتر 61%