حضور در مدرسه پایه دهم :

حضور در مدرسه پایه دهم :

حضور در مدرسه پایه دهم :

جهت حضور دانش آموزان در مدرسه طبق جدول زیر روز هایی در نظر گرفته شده است  که به شرح زیر است :

جدول حضور در مدرسه پایه دهم :

حضور دانش آموز : پایه یازدهم ریاضی و تجربی + ( اختیاری دهم ریاضی به صورت خیلی محدود)

دبیران: اعلام میشود

حضور دانش آموز : پایه دهم ریاضی و تجربی + حضور دانش آموزان پایه یازدهم تجربی

دبیران: اعلام میشود

حضور دانش آموز : پایه دوازدهم ریاضی و تجربی + ( اختیاری دهم تجربی به صورت خیلی محدود)

دبیران: اعلام میشود

حضور دانش آموز : پایه دهم ریاضی و تجربی (به صورت اختیاری) + پایه یازدهم ریاضی و تجربی (به صورت اختیاری)

حضور قطعی مشاوران