حضور در مدرسه پایه یازدهم :

حضور در مدرسه پایه یازدهم :

حضور در مدرسه پایه یازدهم :

جهت حضور دانش آموزان در مدرسه طبق جدول زیر روز هایی در نظر گرفته شده است  که به شرح زیر است :

جدول حضور در مدرسه پایه یازدهم :

حضور دانش آموز : پایه یازدهم ریاضی و تجربی + ( اختیاری دهم ریاضی به صورت خیلی محدود)

دبیران: اعلام میشود

حضور دانش آموز : پایه دهم ریاضی و تجربی + پایه یازدهم تجربی

دبیران: اعلام میشود

 

حضور دانش آموز :پایه یازدهم ریاضی

دبیران: اعلام میشود

حضور دانش آموز : پایه دهم ریاضی و تجربی (به صورت اختیاری) + پایه یازدهم ریاضی و تجربی (به صورت اختیاری)

حضور دبیران به صورت قطعی :مشاورین مدرسه