کادر پایه دوازدهم

کادر پایه دوازدهم

کادر پایه دوازدهم

دبیرستان علامه حلی هشت

تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۲/۳۱

آخرین مقطع تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی : کارشناسی‌-کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی برق دانشگاه شریف

تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۲/۳۱

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : کارشناسی‌-کارشناسی ارشد مهندسی مواد‌ دانشگاه صنعتی شریف

ابوالفضل علیدوست
دبیر فیزیک

تاریخ تولد : ۱۳۶۷/۰۷/۰۱

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته‌تحصیلی:کارشناسی‌-کارشناسی‌ارشدعمران‌دانشگاه تهران

دکترحسین میرزایی
دبیر فیزیک

تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۳/۱۷

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:‌دکتری مهندسی‌برق‌دانشگاه تهران  

تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۰۸/۰۱

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :کارشناسی‌-کارشناسی ارشد پلیمر دانشگاه تهران

تاریخ تولد : ۱۳۷۷/۰۳/۱۷

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته‌تحصیلی‌:کارشناسی‌ارشد‌کارشناسی‌ارشد‌MBA‌دانشگاه‌ صنعتی‌شریف

بهروز ثروتی
دبیر زبان فارسی

ارشاد عظیمی
دبیر زبان انگلیسی