پایه های دبیرستان
کادر پایه دوازدهم

کادر پایه دوازدهم

کادر پایه دوازدهم

دبیرستان علامه حلی هشت

تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۲/۳۱

آخرین مقطع تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی : کارشناسی‌-کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی برق دانشگاه شریف

تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۲/۳۱

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : کارشناسی‌-کارشناسی ارشد مهندسی مواد‌ دانشگاه صنعتی شریف

سید صمد صفوی
دبیر شیمی

تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۰۸/۰۱

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :کارشناسی‌-کارشناسی ارشد پلیمر دانشگاه تهران

دانیال ابراهیمی
دبیر هندسه

تاریخ تولد : ۱۳۷۷/۰۳/۱۷

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-کارشناسی ارشد MBA  دانشگاه صنعتی شریف

ابوالفضل علیدوست
دبیر فیزیک

تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۰۸/۰۱

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :کارشناسی‌-کارشناسی ارشد پلیمر دانشگاه تهران

حسین میرزایی
دبیر فیزیک

تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۳/۱۷

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : کارشناسی-کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه تهران