کادر حلی ۸ :

گروه ریاضی

حامد ضیافر

سرگروه ریاضی

حامد ضیافر

سرگروه ریاضی

حامد ضیافر

سرگروه ریاضی

حامد ضیافر

سرگروه ریاضی

حامد ضیافر

سرگروه ریاضی

حامد ضیافر

سرگروه ریاضی